Tu jesteś: Stopka redakcyjna / Editorial board

Quart
Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
Quarterly of Art History Institute at the University Wrocław

WYDAWCA: Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
PUBLISHER: Institute of Art History at University of Wrocław
ul. Szewska 36, 50-139 Wrocław
ADRES REDAKCJI / PUBLISHING OFFICE: ul. Szewska 36, 50-139 Wrocław
e-mail: quart@uwr.edu.pl, www.quart.uni.wroc.pl

REDAKTOR NACZELNY / EDITOR-IN-CHIEF: prof. dr hab. Waldemar Okoń
ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO / DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF: dr hab. Cezary Wąs
SEKRETARZE REDAKCJI / EDITORIAL SECRETARIES: dr Sylwia Świsłocka-Karwot (urlop naukowy), mgr Jakub Zarzycki
REDAKTORZY TEMATYCZNI / TOPICAL EDITORS: prof.Waldemar Baraniewski (ASP Warszawa), dr Magdalena Moskalewicz (SAIC Chicago), mgr Izabela Magdziarczyk (IHS UWr), dr Andrzej Jarosz (Muzeum Współczesne we Wrocławiu)
REDAKTOR STATYSTYCZNY / STATISTICS EDITOR: dr hab. Cezary Wąs
REDAKTORZY JĘZYKOWI / LANGUAGE EDITORS: dr Dorota Ucherek (IFP UWr)
TŁUMACZENIA / TRANSLATIONS: Tomasz Bauer (Lozanna)
OPRACOWANIE GRAFICZNE/ GRAPHIC DESIGN: Wojciech Głogowski
ADMINISTRATOR STRONY INTERNETOWEJ/ WEB SPECIALIST: dr Agnieszka Jarząb (ASP Wrocław)
DRUKARNIA / PRINTING HOUSE: Drukarnia JAKS
NAKŁAD / EDITION: 350 egz.
ISSN 1896 – 4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)

Redakcja oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma Quart jest wersja papierowa. Teksty autorów publikowane są w wersji elektronicznej na zasadzie licencji CC Uznanie autorstwa 3.0 Polska

  NUMER AKTUALNY
    3(53)/2019
Current issue 3(53)/2019

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych i Społecznych BazHum.
BazHum
Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.
BazHum
ISSN 1896 – 4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)
www ® Aga Jarząb
UWR
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Pismo współfinansowane przez Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego